Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

1.0   Inleiding

Joh. Mourik & Co. Holding B.V. (‘Mourik’) verzamelt en verwerkt gegevens van de bezoekers van haar website, de gebruikers van haar apps, (de contactpersonen van) haar klanten, haar leveranciers en van haar zakelijke relaties (hierna gezamenlijk te noemen: ‘u’). Door middel van deze privacyverklaring beoogt Mourik u te informeren over de wijze waarop wij met de door u (en/of uw apparaat) verstrekte of te verstrekken gegevens omgaan en deze beschermen. Wij verzoeken u deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen, zodat u begrijpt welke gegevens wij verzamelen wanneer u de website van Mourik bezoekt en kennisneemt van de wijze waarop wij uw gegevens veilig bewaren.

Mourik zal deze privacyverklaring periodiek actualiseren. De datum die onderaan de privacyverklaring staat vermeld geeft aan wanneer de privacyverklaring voor het laatst is geactualiseerd. Wanneer er wezenlijke wijzigingen worden aangebracht in bijvoorbeeld de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt, zal Mourik u over deze wijzigingen informeren door middel van een zichtbare mededeling op haar website(s).

Mourik is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vervult daarmee de rol van ‘verwerkingsverantwoordelijke’ conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

2.0   Wat doet Mourik?

Mourik is een innovatief familiebedrijf dat een breed scala aan diensten verstrekt in meerdere technische disciplines op het gebied van infra, industriële services, catalyst handling, industrie- en utiliteitsbouw, milieutechniek en projectontwikkeling. Mourik is een internationaal opererend bedrijf met vestigingen in diverse landen. Tegen de achtergrond van haar hoogwaardige dienstverlening behoort het waarborgen en bewaken van uw privacy met betrekking tot het gebruik van haar diensten en communicatiemiddelen tot de kernwaarden van Mourik.

 3.0   Welke categorieën van (persoons)gegevens kan Mourik verzamelen/verwerken met betrekking tot uw persoon en/of het door u gebruikte apparaat?

Mourik verwerkt (persoons)gegevens met betrekking tot de bezoekers van haar website, (de vertegenwoordigers van) haar klanten, leveranciers en haar zakelijke relaties (hierna te noemen: ‘klantgegevens’).

a. Verwerking van (persoons)gegevens van bezoekers van de website(s) van Mourik

Wanneer u de website(s) van Mourik bezoekt, verzamelt en verwerkt Mourik uw (persoons)gegevens en die van het apparaat waarmee u de website bezoekt.

Mourik kan (technische) gegevens verzamelen door middel van cookies, logfiles of gelijksoortige technieken. Cookies zijn kleine bestanden die kunnen worden geplaatst op het apparaat waarmee de website van Mourik wordt bezocht. Met behulp van deze cookies kan de getoonde webpagina worden afgestemd op het apparaat (en de software) waarmee de website wordt bezocht, en kan de webbrowser van de gebruiker bijhouden welke webpagina’s zijn bezocht, waardoor de gebruikservaring van de website wordt verhoogd.

Als u de website van Mourik bezoekt, kan Mourik de volgende (technische) gegevens verwerken:

 • Gegevens rond de door u gebruikte browser en het type apparaat waarmee u de website bezoekt
 • Uw besturingssysteem
 • De domeinnaam
 • Taalinstellingen
 • Type platform
 • Datum en tijdstip van uw bezoek op de website
 • De websites of fora die u naar de website van Mourik hebben verwezen
 • Gegevens rond zoekopdrachten op de website van Mourik

Een aantal webpagina’s van de website(s) van Mourik bevat contactformulieren waarmee u aanvullende (persoons)gegevens aan Mourik kunt verstrekken. Deze informatie zal vervolgens door Mourik worden verwerkt.

Google Analytics

Mourik maakt gebruik van Google Analytics cookies op haar website(s), om de kwaliteit en effectiviteit van haar website(s) te verhogen en te verbeteren. Mourik is met Google overeengekomen dat de cookies die door Google op uw apparaat worden geplaatst, alleen (persoons)gegevens verwerken ten behoeve van Mourik, en niet worden verwerkt ten behoeve van (overige diensten van) Google of derden.

Tracking cookies

Mourik maakt gebruik van tracking cookies die door een derde partij worden geplaatst. Voor het plaatsen van deze tracking cookies wordt toestemming gevraagd. De informatie die Mourik verzamelt door middel van tracking cookies zal doelgericht worden gebruikt om specifieke aanbiedingen te kunnen doen.

Publieke bronnen worden niet gebruikt om ontvangen (persoons)gegevens te verrijken.

b. Verwerking van (persoons)gegevens van (de contactpersoon van) klant, leverancier of zakelijke relatie

Mourik verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens van klanten, leveranciers of zakelijke relaties die met Mourik samenwerken.

De volgende (persoons)gegevens kunnen in dat kader door Mourik worden verwerkt:

 • Naam
 • Contactgegegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Persoonlijke gegevens die direct door u worden verstrekt
 • Gegevens die verwerkt dienen te worden op basis van wet- en regelgeving

Ter verificatie en ten behoeve van haar zakelijke processen kan Mourik gebruikmaken van andere bronnen - zoals het handelsregister - om gegevens rond haar klant, leverancier of zakelijke relatie te verzamelen en te verwerken, teneinde - onder meer - (identiteits)fraude, witwassen of ongeoorloofde financieringen tegen te gaan.  

4.0   Verwerkingsdoeleinden van persoonsgegevens van klanten

Mourik verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten voor de volgende doelen:

Nr.

Doel

Grondslag voor de verwerking

1.

Voor het doen van aanbiedingen voor en/of   verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de   dienstverlening en overige activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke   of haar groepsmaatschappijen

Gerechtvaardigd belang   Mourik

2.

Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van   werkzoekenden en kandidaten

Gerechtvaardigd belang Mourik


5.0   Doorgifte van (persoons)gegevens door Mourik aan derden

Mourik zal (persoons)gegevens slechts op grond van een beperkt aantal doelen met derden delen, zoals in deze privacyverklaring wordt omschreven. Daarbij gaat het om het delen van informatie (1) om derde dienstverleners in staat te stellen Mourik te assisteren of te ondersteunen in haar dienstverlening aan haar klanten; (2) om Mourik in staat te stellen te voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit wet- en regelgeving, of om gehoor te kunnen geven aan rechtmatige of gerechtelijke verzoeken gericht aan Mourik, ongeacht of dit noodzakelijkerwijs verplicht is op basis van wet- of regelgeving; (3) om de rechten van Mourik jegens contractpartijen, relaties of derden veilig te stellen; (4) ter bescherming van de rechten en vrijheden van burgers of derden; (5) om leveranciers, administratieve dienstverleners, financiële dienstverleners, technologische dienstverleners, en zorgvuldig geselecteerde derde partijen in staat te stellen Mourik te ondersteunen bij het verifiëren, valideren, verbeteren van informatie en (persoons)gegevens; (6) in het geval u daartoe toestemming verleent, voor nadere gespecificeerde doeleinden.

De door Mourik verzamelde (persoons)gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende partijen: 

Ontvanger

U (wanneer u inzage verlangt in de gegevens die   van u zijn verkregen)

Nevenvestigingen en/of dochtervennootschappen van   Mourik

Financiële dienstverleners zoals   accountantskantoren

Dienstverleners van e-mailservices

Providers van administratieve software

 

Ofschoon Mourik van haar dienstverleners en handelspartijen verlangt - en in enkele gevallen aan haar dienstverleners en handelspartijen contractueel oplegt - dat deze partijen bij de uitvoering van hun werkzaamheden de (persoons)gegevens verwerken conform de uitgangspunten en principes van Mourik, is Mourik niet verantwoordelijk voor het handelen van deze partijen of de wijze van verwerking van (persoons)gegevens door deze partijen. 

In het geval Mourik zou worden overgenomen door of zou fuseren met een derde partij, heeft Mourik het recht om uw (persoons)gegevens te verstrekken in het kader van deze fusie, overname, verkoop of wijziging van bestuur. In het onwaarschijnlijke geval van faillissement, surseance van betaling, reorganisatie, of andere omstandigheden als gevolg waarvan de zeggenschap binnen de organisatie op grond van wet- of regelgeving verschuift buiten de macht of controle van het bestuur, kan Mourik niet instaan voor de wijze waarop uw (persoons)gegevens worden verwerkt.

6.0   Bescherming van uw (persoons)gegevens

De veiligheid van uw persoonsgegevens is voor Mourik van belang. Mourik heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de informatie die u ons heeft verstrekt te beschermen. Ofschoon Mourik ernaar streeft om uw gegevens volledig te beschermen, is het mogelijk dat derde partijen zich - buiten de invloed van Mourik - op onrechtmatige wijze toegang verschaffen tot uw (persoons)gegevens of deze gegevens onderscheppen. Mourik kan niet instaan voor de veiligheid van de persoonsgegevens die u naar Mourik zendt. Als u persoonsgegevens aan Mourik toezendt bent u zich bewust van dit risico. Mourik zal u informeren van een inbreuk wanneer dit op grond van wet- en regelgeving of naar de inzichten van Mourik noodzakelijk is.

Binnen haar strategische en organisatorische doelstellingen hanteert Mourik het principe van privacy by design om op deze wijze de bescherming en veiligheid van uw (persoons)gegevens te waarborgen.

7.0   Overdracht van (persoons)gegevens naar derde landen

Mourik verstuurt uw (persoons)gegevens niet naar landen buiten de EU, tenzij dit noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor de (persoons)gegevens zijn verzameld. In dat geval zal Mourik ervoor waken dat uw (persoons)gegevens worden verwerkt conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

8.0   Bewaartermijnen

Uw (persoons)gegevens  worden voor een bepaalde periode bewaard voor zover dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Om vast te stellen welke termijnen specifiek worden gehanteerd per verwerking hanteert Mourik de volgende richtlijnen:

 1. Mourik hanteert bewaartermijnen met een maximale duur gebaseerd op wet- en regelgeving. Zo worden klant- en transactiegegevens gedurende maximaal twee jaar bewaard, tenzij er een verplichting is om deze gegevens langer of korter te bewaren.
 2. Mourik hanteert bewaartermijnen met een minimale duur gebaseerd op wet- en regelgeving. Zo worden financiële gegevens ten minste zeven jaar bewaard met het oog op fiscale regelgeving.

 
9.0 De rechten die u kunt uitoefenen

 Technische data en cookies

De wijze waarop (technische) data wordt verzameld of gebruikt door de website van Mourik kunt u aanpassen via de instellingen van uw webbrowser. Gebruikers die ervoor kiezen om alle cookies te weigeren van de website van Mourik, zullen mogelijk meer problemen ondervinden met de functionaliteiten van de website. Voor meer informatie over de omgang van Mourik met cookies, verwijzen wij u graag naar ons cookie statement.

Andere gegevens

In beginsel heeft u het recht om bij Mourik een verzoek in te dienen om inzage te krijgen in uw (persoons)gegevens. Daarnaast heeft u in een aantal gevallen:

 • Een recht tot rectificatie of verwijdering van uw (persoons)gegevens
 • Een recht tot het indienen van een verzoek tot het staken van de verwerking van uw (persoons)gegevens (bijvoorbeeld omdat Mourik deze (persoons)gegevens niet langer nodig zou hebben om het doel van de verwerking te vervullen)
 • Een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw (persoons)gegevens (met betrekking tot bijvoorbeeld direct marketing en als u geen marketingberichten meer van Mourik wenst te ontvangen)
 • Een recht tot dataportabiliteit (wanneer de (persoons)gegevens door u zijn verstrekt op basis van uw toestemming)

U kunt een beroep doen op uw rechten door uw verzoeken kenbaar te maken aan de Privacy Officer van Mourik via het e-mailadres: privacyofficer@mourik.com.

In het geval u meent dat uw verzoek ten onrechte is afgewezen of aan uw verzoek onvoldoende invulling is gegeven door Mourik, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacywetgeving).

10.0 Contactgegevens Mourik

Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verzameling of verwerking van uw (persoons)gegevens kunt u zich wenden tot de Privacy Officer van Mourik via het e-mailadres privacyofficer@mourik.com.

Groot-Ammers, 15 november 2018