Voorlopige gunning Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

6 februari 2020

Op 4 februari 2020 is de opdracht voor de realisatie van het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) voorlopig gegund aan de combinatie Mourik - BESIX. Deze aannemerscombinatie gaat aan de slag (ontwerp, aanleg en bouw) om de kwaliteit van de omgeving rondom de A59 te verbeteren. De voorlopige gunning wordt na 3 weken definitief, mits er geen bezwaren worden ingediend. De verwachte oplevering van het project GOL staat gepland voor maart 2022.

Akkoord Provinciaal Inpassing Plan (PIP)
Voordat de werkzaamheden kunnen starten, moet er eerst nog een definitief akkoord komen op het Provinciaal Inpassing Plan (PIP). De provincie Noord-Brabant en haar partners verwachten dit akkoord in het komend half jaar tijdens een zitting van de Raad van State. Na het definitief akkoord, start de uitvoering vooralsnog in het najaar 2020.

In afwachting van de zitting van de Raad van State wordt al wel begonnen met voorbereidende werkzaamheden. De aannemer start alvast met gebiedsonderzoek en het maken van ontwerpen. Er worden in deze fase geen onomkeerbare activiteiten verricht.

Project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
De Oostelijke Langstraat is het gebied aan weerszijden van de A59 tussen 's-Hertogenbosch en Waalwijk. De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeenten Heusden, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat aan een substantiële verbetering van de Oostelijke Langstraat.

Het doel van deze brede gebiedsaanpak is drieledig:
• Natuur: het realiseren van drie ecologische verbindingszones om het Natuurnetwerk Brabant af te maken;
• Water: Beschermingsmaatregelen om ’s-Hertogenbosch en omgeving verder te beschermen tegen hoogwater;
• Verkeer: leefbaarheid van de omliggende dorpen vergroten door het verkeer via de juiste route op de plaats van bestemming te krijgen, zo min mogelijk via de kernen.

Meer informatie op de projectwebsite