Veranderende portfolio zorgt voor meer CO2-uitstoot

23 oktober 2013

De CO2-uitstoot van de infra-activiteiten in het eerste halfjaar van 2013 was 6.222 ton CO2. Dit is een toename van 6,5% ten opzichte van 2012, en dat bij een lagere omzet. Een opmerkelijk resultaat, gezien het feit dat de CO2-uitstoot over heel 2012 met 12% was gedaald sinds 2009. Het toenemen van de CO2-uitstoot heeft een aantal oorzaken:

  • Door de matige marktomstandigheden zijn we genoodzaakt om
    projecten aan te nemen op grotere afstand. Hierdoor zijn de transportafstanden groter.
  • Deze projecten zijn gemiddeld kleiner. Er zijn dus werklocaties bij gekomen met een eigen ketenpark met verwarming.
  • In het eerste halfjaar van 2013 hebben we relatief veel zwaar grondverzet uitgevoerd op enkele bodemsaneringen. Hiervoor is meer brandstof nodig dan bij licht werk zoals riolering of straatwerk. We hebben een start gemaakt met ‘Het Nieuwe Draaien’. Dit moet in de toekomst leiden tot brandstofbesparing op de graafmachines.
  • Type werk, bezettingsverschillen en het verschil tussen omzet en productie hebben grote invloed op de CO2-uitstoot, zeker als we het per halfjaar bekijken. Dit leidt tot ongewenste fluctuaties. Daarom onderzoeken we een meetsysteem dat daar meer rekening mee houdt.

CO2-uitstoot

Ten opzichte van 2009 hebben we een aantal grote besparingen gerealiseerd:

  • De infrabedrijven maken geheel gebruik van groene stroom met SMK-keur. Hierdoor is het aandeel van elektriciteit in de totale footprint nu nihil waar dat in 2009 nog 10% was. Dat betekent echter ook dat hier geen verdere verlaging mogelijk is.
  • Het wagenpark wordt zuiniger doordat voor alle auto’s die vervangen moeten worden, A en B labels in de plaats komen. De gemiddelde uitstoot is gedaald van 151 gram CO2 per kilometer naar 120 gram CO2 per kilometer. Dit zal doorzetten bij regelmatige vervanging van het wagenpark.